હાદોદ જીલ્લામાં આવવા માગતા શિક્ષકો ની માહિતિ ..

Zalod

July 28, 2013
નામઃfera champaben ramjibhai
હાલની શાળાનું નામઃumarkhrda pra.shala
તાલુકાનું નામઃzagadiya
જિલ્‍લા નું નામઃbharuch
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ23 march 2007
કોન્ટેકટ નંબરઃ8469645751
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃzalod
શાળાની વિગત :1 thi 8 ,netrang 12 k.m ,valiya ane zagdiyathi central
 

Fatepura

June 8, 2013
નામઃ solanki Hiren Dilpsinh
હાલની શાળાનું નામઃ kalidungari kheda fadiya
તાલુકાનું નામઃ bariya
જિલ્‍લા નું નામઃ dahod
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 5/7/2010
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9904251144
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ hirensolanki677@Yaho...

Continue reading...
 

Devghadhbariya

January 23, 2013
નામઃpatel sandip kumar m
હાલની શાળાનું નામઃghanta par. school
તાલુકાનું નામઃamirghadh
જિલ્‍લા નું નામઃbanskanth
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ22/10/2010
કોન્ટેકટ નંબરઃ9714958246
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસsandipatel90.sp@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃdevgadhbariya
શાળાન...

Continue reading...
 

Any

October 12, 2012
...
નામઃ ravindrabhai mohanbhai
હાલની શાળાનું નામઃ rajut rajpara primary school
તાલુકાનું નામઃ una
જિલ્‍લા નું નામઃ junagadh
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 22/12/2004
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9426375449
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ

Continue reading...
 

Limkheda,Devgadh Bariya

September 24, 2012
...
નામઃ patel mahesh saburbhai
હાલની શાળાનું નામઃ talegadh primary school
તાલુકાનું નામઃ satalasana
જિલ્‍લા નું નામઃ mahesana
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 10/3/07
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9099464973
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ

Continue reading...
 

dahod.garabada

August 31, 2012
નામઃ patel d.p
હાલની શાળાનું નામઃ suredranagar
તાલુકાનું નામઃ suredranagar
જિલ્‍લા નું નામઃ suredranagar
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 2007
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9979209265
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ dahod.garabada.
શાળાની વિગત :

Continue reading...
 

Dahod

August 1, 2012
...
નામઃ patel nitin kumar a.
હાલની શાળાનું નામઃ malsan pr. vav
તાલુકાનું નામઃ vav
જિલ્‍લા નું નામઃ banaskantha
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 21-03-2007
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9725171453
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ dahod

Continue reading...
 

Dahod

February 16, 2012
નામઃ Maheshwari
હાલની શાળાનું નામઃ Vada Primary School
તાલુકાનું નામઃ Anjar
જિલ્‍લા નું નામઃ Kutch
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 04/06/2010
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9537142101
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Dahod
શાળાની વિગત : Vada Primary School,Anjar-Kutch

Continue reading...
 

LIMKHEDA,DEVGADH BARIYA

January 7, 2012


 
Make a Free Website with Yola.