નામઃfera champaben ramjibhai
હાલની શાળાનું નામઃumarkhrda pra.shala
તાલુકાનું નામઃzagadiya
જિલ્‍લા નું નામઃbharuch
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ23 march 2007
કોન્ટેકટ નંબરઃ8469645751
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃzalod
શાળાની વિગત :1 thi 8 ,netrang 12 k.m ,valiya ane zagdiyathi central