નામઃ patel d.p
હાલની શાળાનું નામઃ suredranagar
તાલુકાનું નામઃ suredranagar
જિલ્‍લા નું નામઃ suredranagar
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 2007
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9979209265
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ dahod.garabada.
શાળાની વિગત :