સંપર્ક :

નમસ્‍કાર મિત્રો

આપને કંઇ તકલીફ હોય તો નીચે મુજબ સંપર્ક કરશો....

રીકેશકુમાર રમેશભાઇ પટેલ

મહુડીયાપુરા પ્રા.શાળા

તા.સાવલી, જિ.વડોદરા

કોન્ટેકટ નંબરઃ ૯૮૨૪૩૧૫૨૪૩,૮૪૦૧૧૬૪૨૬૭

ઇ-મેઇલઃ rikeshpatel4u@gmail.com

Web Site: http://myschoolworld.webs.com

Contact Us 
Make a Free Website with Yola.