નામઃ Maheshwari
હાલની શાળાનું નામઃ Vada Primary School
તાલુકાનું નામઃ Anjar
જિલ્‍લા નું નામઃ Kutch
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 04/06/2010
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9537142101
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Dahod
શાળાની વિગત : Vada Primary School,Anjar-Kutch