નામઃpatel sandip kumar m
હાલની શાળાનું નામઃghanta par. school
તાલુકાનું નામઃamirghadh
જિલ્‍લા નું નામઃbanskanth
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ22/10/2010
કોન્ટેકટ નંબરઃ9714958246
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસsandipatel90.sp@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃdevgadhbariya
શાળાની વિગત : STD 1to 5