નામઃ patel mahesh saburbhai
હાલની શાળાનું નામઃ talegadh primary school
તાલુકાનું નામઃ satalasana
જિલ્‍લા નું નામઃ mahesana
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 10/3/07
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9099464973
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ devgadh baria, limkheda
શાળાની વિગત : 1to 8 std 8 teacher