નામઃ Alpesh b.patel
હાલની શાળાનું નામઃ Ramnagar pr.school
તાલુકાનું નામઃ Barwala
જિલ્‍લા નું નામઃ Amdavad
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 13/3/2007
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9998814669
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ Alpeshbpatel111@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Any taluka
શાળાની વિગત : 1 to 7