નામઃchintan k patel
હાલની શાળાનું નામઃprimary school motibhamari
તાલુકાનું નામઃnandod
જિલ્‍લા નું નામઃnarmada
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ8/12/2008
કોન્ટેકટ નંબરઃ9601707439
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસhensipatel@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃwagodiya / savli
શાળાની વિગત :