નામઃModh Tanviben
હાલની શાળાનું નામઃDabhoda
તાલુકાનું નામઃkheralu
જિલ્‍લા નું નામઃmehsana
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ10-3-2007
કોન્ટેકટ નંબરઃ9727727496
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃpadara vdodara
શાળાની વિગત :10 km far away fromKheralu road touch