કયા જિલ્‍લામાં જવા માગો છો ?Vadodara
નામઃpatel rohitbhai r
હાલની શાળાનું નામઃpachvadi pri. school
તાલુકાનું નામઃchotila
જિલ્‍લા નું નામઃsurendranagar
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ12/3/2007
કોન્ટેકટ નંબરઃ8128812474
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃvadodRA
શાળાની વિગત :p