નામઃ Patel palaviben dineshkumar
હાલની શાળાનું નામઃ Dhrupka
તાલુકાનું નામઃ Sihor
જિલ્‍લા નું નામઃ Bhavnagar
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 19/7/2002
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9638373684
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Savali .baroda
શાળાની વિગત : 1 to8 std. 10 staff. Sundar. Svachvatavarn