નામઃ AGRAVAT FORAMBEN GANGDAS
હાલની શાળાનું નામઃ DEVALIYA VADI SHALA 2
તાલુકાનું નામઃ KALYANPUR
જિલ્‍લા નું નામઃ JAMNAGAR
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 06/12/2008
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9913945894
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ SAVLI - VADODARA
શાળાની વિગત : 5 KILOMETER NEAR FROM KALYANPUR TALUKA PLACE
& 10 KILOMETER NEAR FROM HARSHAD AND IT IS ALSO
MAIN ROAD TOUCH SCHOOL.