નામઃ pancahl jayesh babubhai
હાલની શાળાનું નામઃ shri bodaki pri.school
તાલુકાનું નામઃ bhanvad
જિલ્‍લા નું નામઃ jamnagar
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 14/06/2004
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9428316855
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ vagodiya.. savali .padra
શાળાની વિગત : my school in 1 to 8 std. bhanvad to bodaki 12 km