નામઃ rajpara cintan .v
હાલની શાળાનું નામઃ rajavad pri.school
તાલુકાનું નામઃ chotila
જિલ્‍લા નું નામઃ suredranagar
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 2010
કોન્ટેકટ નંબરઃ 8000038968
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ rajkot .padthari .gondal
શાળાની વિગત :