નામઃ nimavat manish .s
હાલની શાળાનું નામઃ rajavad pri.school
તાલુકાનું નામઃ chotila
જિલ્‍લા નું નામઃ suredranagar
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 2010
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9428916798
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ gondal .jetpur .rajkot
શાળાની વિગત :