નામઃ Jadeja mahavirsinh m.
હાલની શાળાનું નામઃ Dandi primary school
તાલુકાનું નામઃ Valsad
જિલ્‍લા નું નામઃ Valsad
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 5/9/2011
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9978528185
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Rajkot jillano koi pan taluko
શાળાની વિગત : Valsad ke navsari jilla mathi up down thai shake