નામઃ Gohil Maheshkumar Bhanuchandra
હાલની શાળાનું નામઃ Shri Kundrodi Gruap Shala
તાલુકાનું નામઃ Mundra
જિલ્‍લા નું નામઃ Kutch
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 01/12/2004
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9427396911
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ all Rajkot
શાળાની વિગત : Gruap Shala,Highway touch,Anjar thi 25km & Mundra thi 17 km.