નામઃ manishaben dineshbhai prajapati
હાલની શાળાનું નામઃ kamali primary school
તાલુકાનું નામઃ tharad
જિલ્‍લા નું નામઃ banaskhantha
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 23/3/2008
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9428529448
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ radhanpur,sami,
શાળાની વિગત :