નામઃ Maheshwariben T. joshi
હાલની શાળાનું નામઃ nandrakh pri.school
તાલુકાનું નામઃ una
જિલ્‍લા નું નામઃ junagadh
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 5/9/2011
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9558028009
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ jigar.shrimli84@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ patan,sidhdhapur,chanasma.
શાળાની વિગત : my school just far from una to 12km,