નામઃ mihir jesanglal bhatiya
હાલની શાળાનું નામઃ shree bharudiya kumar primary school
તાલુકાનું નામઃ bhachav
જિલ્‍લા નું નામઃ bhuj
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 5/7/2010
કોન્ટેકટ નંબરઃ 7698866588
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ bhatiya.mihir
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ patan
શાળાની વિગત : language teacher 6 to 8