નામઃ JAGRUTI.M.PATEL
હાલની શાળાનું નામઃ VAGOSAN PRAYMARI SCHOOL
તાલુકાનું નામઃ SAMI
જિલ્‍લા નું નામઃ PATAN
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 20/02/1989
કોન્ટેકટ નંબરઃ 09979568960
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ CHANASMA
શાળાની વિગત : VAGOSAN IS LOCATED ON HARIJ-BECHARAJI ROAD IT IS 10K.M. FROM HARIJ. GOOD TRANSPORTATION FACILITY FROM HARIJ TO VAGOSAN. 1 TO 8 STD. 8 TEACHERS I AM WORKING IN STD 1 TO 5