નામઃ વિનોદકુમાર માનાભાઇ ચૌહાણ

હાલની શાળાનું નામઃ સાઠોદ પ્રાથમિક શાળા

તાલુકાનું નામઃ ડભોઇ

જિલ્‍લા નું નામઃ વડોદરા

ખાતામાં દાખલ તારીખઃ ૧૦/૦૯/૨૦૦૩

કોન્ટેકટ નંબરઃ ૯૮૯૮૯૩૪૩૨૬

બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ શહેરા

શાળાની વિગત : ડભોઇ થી ૫ કી.મી. ચાદોદ રોડ પર સાઠોદ આવેલ છે.

વડોદરા થી અપ-ડાઉન થઇ શકે છે.