નામઃtrivedi jigar a
હાલની શાળાનું નામઃprimary school velda
તાલુકાનું નામઃnizar
જિલ્‍લા નું નામઃtapi
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ2/12/2008
કોન્ટેકટ નંબરઃ9737750595
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસjtrivedi835@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃlunavada.khanpur virpur balasinor
શાળાની વિગત :