નામઃmachhi navneetbhai j
હાલની શાળાનું નામઃuteliya primery school
તાલુકાનું નામઃdholka
જિલ્‍લા નું નામઃahemadabad
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ14.03.2007
કોન્ટેકટ નંબરઃ9714124522
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસmachhinavneet@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃpanchmahal all. balainor. fagvel. thashra .udalpur
શાળાની વિગત :1 thi 8 school 6e. 8 no staf 6e.