કયા જિલ્‍લામાં જવા માગો છો ? Panchmahal
નામઃ BARIA GANPATBHAI RAYAJIBHAI
હાલની શાળાનું નામઃ SINDHICAMP PRIMARY SCHOOL,PALITANA CITY
તાલુકાનું નામઃ PALITANA
જિલ્‍લા નું નામઃ BHAVANAGAR
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 19/01/2005
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9998678337
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ HALOL
શાળાની વિગત : PALITANA CITY AREA MA AVELI SCHOOL.