નામઃ Patel Bharatiben Kantilal
હાલની શાળાનું નામઃ Khanpar Prathmik Shala
તાલુકાનું નામઃ Babra
જિલ્‍લા નું નામઃ Amreli
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 6/01/2000
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9824884098
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Panchmahal na koi pan
શાળાની વિગત : Jasdan to Khanpar - 3 k.m