નામઃ Patel Vijaybhai Kantilal
હાલની શાળાનું નામઃ Panadar Prathmik Kumar Shala
તાલુકાનું નામઃ Kodinar
જિલ્‍લા નું નામઃ Junagadh
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 22/11/1999
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9904094350
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Panchmahal na koi pan
શાળાની વિગત : std-1 to 7 Staff-11 Kodinar thi 3km Pay center Kodinar city