નામઃ Ravindra Patel

હાલની શાળાનું નામઃ Rajput Rajpara

તાલુકાનું નામઃ Una

જિલ્‍લા નું નામઃ Junagadh

ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 22/12/2004

કોન્ટેકટ નંબરઃ 9426375449

બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Ghoghamba, Halol, Kalol, Morva, Godhra, Sahera

શાળાની વિગત :