નામઃ PATEL RASHMIBEN NARANBHAI
હાલની શાળાનું નામઃ DAJIPURA PRATHMIK SHALA
તાલુકાનું નામઃ SAVLI
જિલ્‍લા નું નામઃ VADODRA
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 05/07/2010
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9879559992
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ GANDEVI
શાળાની વિગત : DAJIPURA IS NEAR AT DIST LIKE ANAND,KHEDA, SABARKATHA, PANCHMAHAL,