નામઃ patel ketankumar Jayantilal
હાલની શાળાનું નામઃ primary school vankaneda
તાલુકાનું નામઃ palsana
જિલ્‍લા નું નામઃ surat
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 08/12/2000
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9427247948
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ કોઈ પણ તાલુકામાં
શાળાની વિગત : શાળા ૧ થી ૫ ની છે.શાળનું વાતાવરણ ખૂબજ સારું છ.