નામઃ પટેલ કાંતિલાલ છગનલાલ
હાલની શાળાનું નામઃ શ્રી જાલોઢા પ્રા.શાળા
તાલુકાનું નામઃ દિયોદર
જિલ્‍લા નું નામઃ બનાસકાંઠા
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ ૧૫/૦૧/૨૦૦૧
કોન્ટેકટ નંબરઃ ૯૪૨૮૦૧૩૨૧૪
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ સમગ્ર જિલ્લામાં
શાળાની વિગત : બનાસકાંઠા મહેસાણા પાટણ સાબરકાંઠા નાં શિક્ષકો ને જરૂરીયાત મૂજબ તાલુકા ફેરફાર કરી છું