નામઃ કૈલાસબેન રામભાઈ પટેલ
હાલની શાળાનું નામઃ શ્રી મોટી વાવડી કન્યાશાળા
તાલુકાનું નામઃ ગારિયાધાર
જિલ્‍લા નું નામઃ ભાવનગર
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 8/12/2004
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9428857649અથવા9904091031
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ વીસનગર
શાળાની વિગત : શાળામાં ધોરણ 1 થી 7 ચાલે છે।તેમાં કુલ 7 શિક્ષકો છેમારો નંબર 5 મો છે।કોઈ શિક્ષકનું હાલ ઓપી થતું નથી મારૂ ગામ ગારિયાધાર થી 12 કીમી છેતાલુકનું બીજા નંબરનું મોટું ગામ છે। આ ગામમાં બીજું શાળા છે તે પગાર કેઙ્કી છે