નામઃ Chaudhari Ravindrakumar Ramjibhai
હાલની શાળાનું નામઃ Begdiyavas pra, Shala
તાલુકાનું નામઃ Danta
જિલ્‍લા નું નામઃ Banaskantha
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 05/09/2011
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9428388133
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Visnagar,Mahesana
શાળાની વિગત : Ambaji Khedbhrama Hive tach hadad cement fectri ni same