નામઃ THAKOR CHANDRIKABEN HARCHNDJI
હાલની શાળાનું નામઃ PALDI P.CENTER SCHOOL
તાલુકાનું નામઃ DEODAR
જિલ્‍લા નું નામઃ BANASKHNTHA
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 10/12/1999
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9429122650
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ VISNAGAR
શાળાની વિગત :