નામઃNikhil ganeshbhai Solanki
હાલની શાળાનું નામઃshree thermal primary school
તાલુકાનું નામઃgandhidham
જિલ્‍લા નું નામઃKutch
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ1/12/2004
કોન્ટેકટ નંબરઃ9427710968
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસnikhilsolanki613@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃmehsana..Kadi
શાળાની વિગત :6 to 8 bhasha morning school