નામઃ sunitaben

હાલની શાળાનું નામઃ drumath

તાલુકાનું નામઃ dhragandhra

જિલ્‍લા નું નામઃ surendranagar

ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 05/07/2010

કોન્ટેકટ નંબરઃ 9228184211

બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ mehsana, ahmedabad

શાળાની વિગત : drumath prathmik shala