નામઃ AGRAWAL MAHENDRAJUMAR R.
હાલની શાળાનું નામઃ GANESHPURA(GO) PRI.SCHOOL
તાલુકાનું નામઃ SAVLI
જિલ્‍લા નું નામઃ VADODARA
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 05/07/2000
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9429110675
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ VIRPUR,BALASINOR
શાળાની વિગત : SAVLI THI 12 KM ROAD TUCH SCHOOL STD 1-5
KUDARATI VATAVARANMA NADI KINARE AAVEL SCHOOL