નામઃ Parmar Arjunsinh Pahadsinh

હાલની શાળાનું નામઃ shree pichhavi pry. school

તાલુકાનું નામઃ kodinar

જિલ્‍લા નું નામઃ junagagh

ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 22/11/1999

કોન્ટેકટ નંબરઃ 9228909890

બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Virpur,Balasinor,Kapadwang

શાળાની વિગત : KODINAR THI 20KM DOOR CHHE.

GIRGADHADA THI 7KM DOOR. DHORAN 1TO8 CHHE.