નામઃ Mehta Jigneshkumar Navnitlal
હાલની શાળાનું નામઃ
Gulabpura(Po) Primary school
તાલુકાનું નામઃ
Savli
જિલ્‍લા નું નામઃ
Vadodara
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ
28/12/1999
કોન્ટેકટ નંબરઃ
9904581864 , 9825853815
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ
Nadiad
શાળાની વિગત :
std:1to5 teachers:3(2male,1female)students:63 pay centre:Poicha(K)
                        km:savli(6km),vadodara(30km)