નામઃ patelpiyushkumarjayantibhai
હાલની શાળાનું નામઃ pri.school tavli
તાલુકાનું નામઃ uchhal
જિલ્‍લા નું નામઃ tapi
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 2-1-2009
કોન્ટેકટ નંબરઃ 7567475315
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ matar & nadiad
શાળાની વિગત : 1to5 standard.2 teacher road touch school.