નામઃ Amita S. Christian
હાલની શાળાનું નામઃ gayatri nagar primary school
તાલુકાનું નામઃ halol
જિલ્‍લા નું નામઃ panchmahal
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 8/5/2009
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9409352396
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ mahudha, kathlal
શાળાની વિગત : my school is near by general moters,
 on godhra-vadodra highway.