નામઃ ARVINDSINH HIMMATSINH CHAUHAN
હાલની શાળાનું નામઃ MOTI BHADOL PRI.SCHOOL
તાલુકાનું નામઃ SAVLI
જિલ્‍લા નું નામઃ VADODARA
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 18/06/2001
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9978203570
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ MAHUDHA,THASRA
શાળાની વિગત : SCHOOL VADODARA THI 30KM AAVEL
CHHE. SCHOOL 1 TO 8 DORAN NI CHHE.