નામઃ Binaben Bhalsinh Rathod
હાલની શાળાનું નામઃ Bhajana pri. school
તાલુકાનું નામઃ Dhanera
જિલ્‍લા નું નામઃ Banaskantha
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 22/3/2007
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9978081800
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Kheda-mahudha,mahemdavad,kathlal
શાળાની વિગત : bhajana pri school ta-dhanera di-banaskantha