નામઃdevsinh
હાલની શાળાનું નામઃnanaaeklbara
તાલુકાનું નામઃpadra
જિલ્‍લા નું નામઃVadodar
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ11..3...2000
કોન્ટેકટ નંબરઃ9979190878
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃkthlal
શાળાની વિગત :D..t.asala.4.12.2008. Dhorn .1 to 5. Jnm ta.1..6.73