નામઃSHAH RUSHABHKUMAR BACHUBHAI
હાલની શાળાનું નામઃDHARADUNGARI
તાલુકાનું નામઃSAYLA
જિલ્‍લા નું નામઃSURENANAGARDR
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ01/02/2002
કોન્ટેકટ નંબરઃ9016642656
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસRushabhshah962@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃkapadvanj
શાળાની વિગત :10 km