નામઃ PATEL KALPESHKUMAR SHANTILAL
હાલની શાળાનું નામઃ SHREE DEDAN KANYA SHALA
તાલુકાનું નામઃ khambha
જિલ્‍લા નું નામઃ AMRELI
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 27/1/2000
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9429522591
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ KPDVANJ
શાળાની વિગત :