નામઃ DESAI VIRAMBHAI SOMABHAI
હાલની શાળાનું નામઃ CHANDRAGADH TALUKA SHALA
તાલુકાનું નામઃ JAMNAGAR
જિલ્‍લા નું નામઃ JAMNAGAR
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 21/01/2000
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9723045358
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ KAPADVANJ
શાળાની વિગત : CHANDRAGADH TALUKA SCHOOL IS
SITUATED NR SASOI DAM.20 KM DISTANCE
 FROM JAMNAGAR CITY.