નામઃ RIKESHKUMAR RAMESHBHAI PATEL
હાલની શાળાનું નામઃ MAHUDIYAPURA PRI.SCHOOL
તાલુકાનું નામઃ SAVLI
જિલ્‍લા નું નામઃ VADODARA
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 13/06/2011
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9824315243
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ BALASINOR, THASARA
શાળાની વિગત : શાળા ધો-૧ થી ૪ ની છે. સાવલી થી શાળાનું અંતર
માત્ર ૨(બે) કિ.મિ.નું છે.શાળામાં બે શિક્ષકોનું મહેકમ
 છે. અને હાલમાં બે શિક્ષકો કામ કરે છે.શાળાનું
વાતાવરણ ખુબ સુંદર છે.