નામઃ PATEL SANJAYKUMAR AMBALAL
હાલની શાળાનું નામઃ Vadiya primary cshool
તાલુકાનું નામઃ savli
જિલ્‍લા નું નામઃ Vadodara
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 11-02-2000
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9727223071
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Balasinor,Virpur
શાળાની વિગત : School 1 to 8 Dhoran Ni Chhe,1 thi 5 ma Maru MAhekam Chhe